Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

सम्पर्क

ईमेल : dhanushadhammunicipality@gmail.com

सम्पर्क फोन नम्वरहरु:  

कार्यालय प्रमुख  ः– ०४१–४१४००१
लेखा शाखा         ः– ०४१–४१४००२
प्रशासन शाखा    ः– ०४१–४१४००३
योजना शाखा    ः– ०४१–४१४००४
राजश्व शाखा    ः– ०४१–४१४००५ 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !